پوشش‌های مقاوم در برابر خوردگی در داخل تانک‌ها در معرض خوردگی، خارج لوله‌های انتقال نفت، سوخت، گازو آب برای جلوگیری از خوردگی بیشتر و جبران خواص مکانیکی حاصل از کم شدن ضخامت، صورت می‌پذیرد.