پوشش‌ ضدخوردگی لوله‌های فلزی برای جلوگیری از خوردگی بیشتر و جبران مکانیکی ضخامت خورده شده لوله‌های فلزی از جمله لوله‌های انتقال نفت، بنزین، گاز و آب می‌باشد.