توضیحات پروژه

مالک: شرکت ملی گاز ایران (NIGC)
پیمانکار: شرکت گاز استان بوشهر (BPGC)
کاربرد: توزیع و انتقال گاز طبیعی
فشار طراحی: 20 بار
دمای طراحی: 65 ºc
محصول ارائه شده: اپوکسی تقویت شده با شیشه (GRE)، سری 2420
سایز: 8”

سال نصب: 2014 - 2015