توضیحات پروژه

مقصد: کارخانه نمک‌زدایی کوهستاک SWRO
مالک : شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
پیمانکار : شرکت تنا انرژی
کاربرد: آب دریای خلیج فارس
فشار طراحی: 3.5 بار، دمای طراحی: 50 درجه سانتیگراد
محصول ارائه شده: وینیل استر تقویت شده با شیشه (GRV)
برگه داده: قطر: 3000 میلی متر، طول کل: 9000 میلی متر
کد طرح: EN 13121، فشار تست: 5 بار، نوع سر: نیمکره
ظرفیت فیلترها: 114 m³/hr

سال : 2021