توضیحات پروژه

مقصد: بازسازی و نوسازی اسید شویی
1 واحد نورد سرد
مالک: مجتمع فولاد مبارکه اصفهان
پیمانکار: H.B. خدمه نصب کامپوزیت
کاربرد: اسید کلریدریک 2٪ - 32٪
فشار طراحی 7 بار - 16 بار
دمای طراحی 25ºc - 100ºc
محصول ارائه شده: وینیل استر تقویت شده با شیشه (GRV)، سری 5000-HT

سال نصب: 2011