توضیحات پروژه

مقصد: پروژه توسعه پرونده نفتی M.I.S
مالک: شرکت ملی نفت ایران (N.I.O.C)
پیمانکار: شرکت ملی نفت چین (CNPCI)
(قبرس) شعبه ایران محدود
کاربرد: آب نمک اشباع حاوی نفت خام
فشار طراحی: 20 بار و 50 بار
دمای طراحی: 50 ºc
اندازه: 1/2 اینچ - 6 اینچ

سال نصب: 2017