توضیحات پروژه

 

مالک: شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC)
پیمانکار: پتروشیمی خارگ (KPC)
کاربرد: مصرف آب دریا
فشار طراحی: 4 – 10 بار
دمای طراحی: دمای محیط
محصول ارائه شده: وینیل استر تقویت شده با شیشه (GRV)
اندازه: 3 اینچ –

سال نصب:2004-2005