توضیحات پروژه

مقصد: جزیره سیری
مالک: ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
شرکت (NIOEC)
پیمانکار: شرکت پیمانکاری عمومی ایران اینترنشنال (IGC)
کاربرد: خط حفاظت از آتش
محصول ارائه شده: H.B. اپوکسی تقویت شده با شیشه کامپوزیت (GRE)، سری
2000M و سری 2420

سال نصب: 2005/2006 اندازه: 3/4 اینچ - 12 اینچ