این نمایشگاه با حضور 300 شرکت داخلی در مرکز نمایشگاه های بین المللی جزیره کیش با هدف انتقال دانش فنی و خدمات مهندسی، حمایت و استفاده از توان شرکت‌های دانش بنیان و نوآور، حمایت از صنایع پائین دستی، توسعه ابزارهای مالی با هدف توسعه صنعت پتروشیمی و تبیین اهمیت و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری برگزار شد.