مالک: شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC)
پیمانکار: پتروشیمی بندر امام (BIPC)
کاربرد: NaOH (4-20%) و NaCl (10-12%) و NaOCl (10-13%) و
آب نمک (55-76%)
فشار طراحی: 10 بار
دمای طراحی: دمای محیط - تا 95 درجه سانتیگراد
محصول ارائه شده: وینیل استر تقویت شده با شیشه (GRV)
اندازه: 1/2 اینچ - 20 اینچ