توضیحات پروژه

مقصد: کارخانه آب شیرین کن سیراف (50000 CMD SWRO)
مالک : شرکت آب و فاضلاب بوشهر
پیمانکار : شرکت مهندسی رعداب جنوبی
کاربرد: آب دریا
فشار طراحی: 5 بار، دمای طراحی: 50 درجه سانتیگراد
محصول ارائه شده: وینیل استر تقویت شده با شیشه (GRV)
حوزه کاری: EP (مهندسی و تدارکات)
برگه داده: قطر: 3000 میلی متر، طول کل: 11400 میلی متر
کد طرح: EN 13121، فشار تست: 7.5 بار، نوع سر: نیمکره

سال : 2021