توضیحات پروژه

مقصد: فاز 9 و 10 توسعه میدان پارس جنوبی
مالک: شرکت نفت و گاز پارس (P.O.G.C)
پیمانکار: شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت
(O.I.E.C)
کاربرد: لوله کلاس B93 (آب فرآیند با ردپای CO2، H2S و
متانول آب فرآیند نیز حاوی 290000 میلی گرم در لیتر است
کلریدها)
دمای طراحی: 29ºC - 90ºC
فشار طراحی: حداقل امتیاز 18 بارگ
محصول ارائه شده: اپوکسی تقویت شده با شیشه (GRE)، سری 2420
سایز: 1 تا 2 اینچ

سال نصب: 2009