توضیحات پروژه

مقصد: خط لوله 18 اینچی اصفهان / ری - منطقه تهران
12" خط لوله ورسک / منطقه لاجیم تهران

خط لوله 10 اینچ اهوا /ری - منطقه تهران

مالک: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

(I.O.P.T.C)

کاربرد: روکش وینیل استر تقویت شده با شیشه (GRV).

نوع نفت خام سیال
فشار طراحی 100 بار
سال نصب        2006
اندازه                   18"؛ 12"؛ 10"
پیمانکار:     شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران